Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın editörlüğünü yaptığı “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya”  Pegem.Net raflarında..!

“Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı:

Kuramdan Uygulamaya”

(Kitaba İlişkin Bazı Açıklamalar)

1. Mesleki Rehberlik/Kariyer Danışmanlığı alanında güçlü bir kadro ile hazırlanan bu kitap, öncelikle;

* PDR lisans öğrencileri için bir DERS KİTABI,

* Alan uygulamacıları için bir YARDIMCI KİTAP,

*Mastır/doktora öğrencileri için bir KAYNAK KİTAP,

*Alanla ilgili herkes için temel bir BAŞVURU KİTABI olmaya adaydır.

2. Kitabın kapsamı oluşturulurken ilgili derslerin YÖK kur tanımları yanı sıra hedeflenen grupların ihtiyaçları esas alınmıştır. Kitap alanında kapsamlı ve yetkin bir kaynak olma amacı ile tasarlanmış ve alana ilişkin geniş bir perspektif sunmayı hedeflemiştir.

3. Kitap, ilgili alandaki kuram ve uygulamaları birlikte sunma amacındadır. Kitabın içeriği ve sunuş biçimi oluşturulurken derslerin amacı ,öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve hedeflenen yeterlikler göz önünde bulundurulmuştur.

4. Konuların açıklanmasında ; soyut,karmaşık,anlaşılması güç ayrıntılar yerine somut,açık ve anlaşılır bir dil ve sunum biçimi tercih edilmiştir.Dikkat çekici,özetleyici ve açıklayıcı tablo,grafik ve şekillere,tartışma ve uygulamalara yer verilmiştir.

5. Her bölümde ilgili kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ve etkinlik örnekleri yer almış, Türkiye’deki ilgili programlar, ölçekler,konu ile ilgili tezler,uygulamalar ile bütünleştirimiş ve bağlantı kurulmuştur.

6. Öncelikle PDR lisans programındaki “Mesleki Rehberlik ve Danışma” ile “Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları”adıyla yer alan iki zorunlu ders için yürütmede ortaklık ve birlik sağlamak için ilgili web sitesi ile desteklenmesi planlanmıştır.

Web sitesi ile ilgili açıklamalar:

“Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya” başlıklı kitap çalışmamız için A.B.D. yaygın olarak uygulanan bir websitesi oluşturma hazırlığı içindeyiz. Daha çok, dersi okutacak öğretim üyelerine yönelik olarak düşünülen bu sitede şu dökümanlara yer verilecektir:

*Kitap kapsamına uygun olarak ders işleme ve sunu planları

*Bölümlere ilişkin power-point ders sunuları

*Konuları açıklayıcı tablo, grafik, şekil ve resimler

*Konuları destekleyen uygulama ve etkinlik örnekleri, ilgili işlem yaprakları,formlar vb.

*Ders kapsamında kullanılacak formal ve informal ölçme ve değerlendirme araçları, ilgili ölçeklerin tanıtımı, uygulama,puanlama,yorumlama açıklama ve örnekleri

*Konularla ilgili derste kullanılabilecek video görüntüleri

*Ödev ve uygulama yönerge ve örnekleri

*Konularla ilgili daha kapsamlı bilgiler için ilgili kaynaklar (kitap, tez, makaleler,web sitesi adresleri vb.)

*Ek bilgi ve beceri modülleri ( örneğin; CV hazırlama, ölçek uygulama,iş görüşmesi yapma,iş arama vb.)

*SORU BANKASI: Bölümlere ilişkin değerlendirme soruları( çoktan seçmeli, bilgi, kavrama, uygulama ve değerlendirme düzeyinde )

Web sitemizin alan akademisyenlerinden gelen talep ve önerilere göre daha da geliştirilmesi planlanmaktadır.

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN

Prof.Dr. Üstün Dökmen’in Kitabımız ile İlgili Tanıtım Yazısı

Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın editörlüğünü yaptığı ve Dr. Spencer G. Niles’in onursal yazar olarak katkıda bulunduğu “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya” adlı kitabı okudum; bir akademisyen olarak, fevkalade beğendim ve yararlı buldum, bir kişi olarak ise heyecan duydum. Söz konusu kitabın gerek alanda çalışan meslektaşlarımıza, gerekse öğrencilerimize yararlı olacağına inanıyorum. Bu kitabın ayrıca, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında master ve doktora yapacak lisansüstü öğrencilerine de rehberlik edeceği kanısındayım.

Kitapta, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanındaki klasikleşmiş kuramsal bilgilerin yanı sıra alandaki en son gelişmeler ayrıntılı olarak ortaya konmuş, irdelenmiştir. Kitapta, dünyadaki yeni gelişmelerden söz edilirken, bölüm yazarlarının kendilerine ait yeni yaklaşım ve modelleri de ortaya koymaları gurur vericidir.

Kitap, bir bütün olarak, içeriğinin yanı sıra, biçimsel açıdan da göz doldurur niteliktedir. Biçimsel düzenleme şüphesiz ki başka türlü gerçekleştirilebilirdi; örneğin Kaynakça farklı şekillerde yazılabilirdi; ancak kitabın mevcut biçimselliği de, bütünü bozmayan, uygun niteliktedir.

Kanımca, kitapta tartışılabilecek tek nokta, bir bölümde, “Çağdaş-Yeni Yaklaşımlar” yerine “Post Modern Yaklaşımlar” denilmesidir. Bazı başka akademik kitaplarda da, “yeni” yerine “post modern” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak “post modern” ifadesi, felsefede ve sanatta, bizim kastettiğimiz dışındaki anlamlar için kullanılmaktadır. Söz gelişi bu gün binanızın dış cephesine Eski Yunan sütunlarını işlevsel olmayan bir tarzda yerleştirirseniz, bazı mimarlar bu tercihe “post modern mimari” adını verirler. Burada post modern ifadesi, “en yeni” anlamında değil, sadece belirli tarzı tanımlamak için kullanılır. Bu durumda, disiplinler arasında kavram kargaşasından kaçınmak amacıyla “post modern yaklaşım” yerine başka bir kavram kullanmakta yarar olabilir.

Kitaba emeği geçen herkesi kutluyorum.

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN

Prof. Dr. Yıldız KUZGUN

Prof.Dr. Yıldız Kuzgun’un Kitabımız ile İlgili Tanıtım Yazısı

Ülkemizde rehberlik hizmetleri ve bu alanda eğitim, öğrencileri niteliklerine uygun alanlara yönlendirme gereksinimini karşılama amacı ile başlatılmıştır.Bu gereksinim hala önemi artarak devam etmesine karşın bu güne kadar rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan akademik çalışmalar içinde meslek rehberliği ve danışmanlığının payının , önemi ile bağdaşık düzeyde olduğu söylenemez. Özellikle bu alanda yeterli sayı ve nitelikte ders kitabının bulunmamasını her zaman önemli bir eksiklik olarak görmüşümdür. Sayın Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın editörlüğünü yaptığı mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında kitabın yayına hazırlanmakta oluşunu çok önemli bir gelişme olarak karşıladım.

İnsanın yeteneklerini kullanarak geçimini sağlayabileceği en uygun çalışma ortamına hazırlanmasına yardım hizmetleri, dünyada yaşanan ekonomik, toplumsal değişimin yarattığı sorunlara, teknolojik gelişmelerden yararlanarak yeni çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır. Meslek rehberliği, meslek danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı gibi adlarla yürütülen hizmetlerin dayanağı olarak meslek seçimi olgusunu açıklayan yeni yaklaşımlar ileri sürülmeye, yeni teknikler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Her biri kendi alanında yetkin akademisyenlerin bir araya gelmeleri ile kariyer gelişimi ve danışmanlığında en yeni kuramsal açıklamaları ve uygulamada kullanılan araç ve teknikleri de içine alan, bu alandaki kuram ve uygulamaları kapsamlı bir biçimde tanıtan bir eser olarak Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı – Kuramdan Uygulamaya başlıklı kitabın yayınlanmış olması bu alanda yayın yetersizliğinden yakınan bir kişi olan beni çok mutlu etmiştir. Yazarların eski kaynakların yeni basımlarına ulaşabilmiş olmaları, daha önemlisi ulaşmaya çalışmaları bu alanda akademik düzeyimizin gurur verici bir düzeye ulaştığının göstergesidir. Bu niteliği ile kitap özellikle kariyer danışmanlığı alanında kariyer yapacak kişilere, bilimsel araştırma konusu bulmada esin kaynağı olacak niteliktedir.

Eserin bundan sonra yayınlanacak olan yeni basımlarında aşağıda belirlediğim hususların göz önüne alınması halinde niteliğinin daha da yükseleceği inancındayım:

  1. Kitapta benimsenen kaynak gösterme yöntemi bir okuyucu olarak beni rahatsız etti. Bir paragrafın altında rakamla gösterilen kaynağı öğrenmek için yazının sonundaki kaynaklar listesine bakmak gerekiyor. Bunu her seferinde yapmak zorunda kalınca metinle bağlantıyı sürdürmek zorlaşıyor. Bu yöntemin ne gibi bir yararı olduğunu anlayamadım. Ayrıca, bir yazarın görüşlerinden kaç defa bahsedilmişse kaynak listesinde o yazarın adı o kadar defa zikredilmektedir. Örneğin bir yazarın bir tek eseri kaynak listesinin 2. 7. 10. sıralarında, aynı adla yazılmış olabiliyor. Bunun gerekçesi ne olabilir ?
  2. Yazarların Türkiye’de yapılmış araştırmalara yeterince yer vermedikleri görülmektedir. Benim gözüme çarpan birkaç eksik yayın dışında, başka yayınların da dikkate alınmamış olduğu inancındayım. Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışma eğitiminin gelişmesi ve meslek danışmanlığı alanına duyulan ilginin artması karşısında yüksek lisans ve doktora yapan genç akademisyenlerin bir kısmının bu konuda çalışma yapmış olması gerekir. Bu yayınlara erişilmesi, konu ile doğrudan ilgili olan çalışmaların “Kaynaklar” dolaylı ilgisi olanların “İlgili Diğer Kaynaklar” başlığı altında verilmesi genç okuyucular için çok yararlı olacaktır. Ders notlarına kaynaklar içinde verilmemesi gerekir.
  3. Myers Briggs Type Indicator bir kuram değil Jung’un tanımladığı tiplerin mutlu ve verimli olabilecekleri alanları belirleme çalışmasıdır. Zaten Myers Briggs’de bunu kuram olarak adlandırmamaktadır. Bu nedenle yazının bu kısmının ölçme araçları bölümünde yer alması gerekirdi. Nitekim sayın Yerin Güneri bu görüşü ifade eden bir yazardan da söz etmektedir.
  4. Bazı yazarlar yazılarının uygun yerlerine özgün örnekler, konu ile ilgili sorular yazma gibi bir takım ekler yapmışlar. Bunun diğer yazarlar tarafından da benimsenmesinin hem okuyucunun ilgisini canlı tutmak, hem de yazıların sunuluşunda biçim birliği sağlamak bakımından yararlı olacağı inancındayım.

Sonuç olarak bu yararlı eserin psikolojik danışma ve rehberlik alanında eğitim gören her düzeyde öğrenciye yararlı olmasını, yayınlanmasına ön ayak olan Sayın Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ ı ve esere yazıları ile katkıda bulunan, bazıları ile akademik yaşamımda birlikte zevkle çalıştığım, değerli akademisyenleri içtenlikle kutlar, daha nice güzel eserler verebilecekleri inancı ile çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yıldız Kuzgun